HOME ELEKTRONICKÝ PODPIS VZDELÁVANIE KONTAKT
Právne Vzdelávanie, s.r.o

I. Riadnym a včasným vyplnením záväznej prihlášky na konkrétny seminár a jej doručením spoločnosti Právne Vzdelávanie, s.r.o., so sídlom Galaktická 8, Košice 040 12, IČO: 44 224 699, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 22066/V (ďalej len „spoločnosť“) vzniká medzi spoločnosťou a účastníkom seminára riadne identifikovanom v záväznej prihláške (ďalej len „účastník“) osobitný zmluvný vzťah, predmetom ktorého je záväzok spoločnosti umožniť účastníkovi zúčastniť sa semináru, na ktorý sa prihlásil a riadne poskytnúť všetky služby so seminárom súvisiace (pracovný materiál, občerstvenie, obed) a účastník sa zaväzuje spoločnosti zaplatiť riadne a včas cenu semináru podľa podmienok nižšie uvedených.

II. Cena seminára je cena uvedená v pozvánke na seminár ako aj v prihláške na seminár. V cene seminára sú zahrnuté organizačné náklady, pracovný materiál, doobedňajšie občerstvenie a obed. Cena seminára je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zaslaním záväznej prihlášky účastník uzatvára so spoločnosťou dohodu o cene podľa § 3 uvedeného zákona. Prihlásením účastníka na seminár sa účastník semináru zaväzuje zaplatiť cenu seminára najneskôr do termínu uzávierky prihlášok na účet číslo: 2480491353/0200 vedený vo VUB banke, a.s., variabilný symbol: IČO (ak nemáte IČO pridelené, tak DIČ resp. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa dátum narodenia), špecifický symbol: kód semináru uvedený na pozvánke a prihláške na seminár, na ktorý sa účastník prihlasuje.

III. Cena semináru sa platí bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti alebo poštovou poukážkou. Účastník je povinný zaplatiť cenu semináru najneskôr do termínu uzávierky prihlášok, resp. ak k prihláseniu na seminár došlo za podmienok uvedených nižšie neskôr, tak do jedného dňa odo dňa vyrozumenia o účasti na seminári. Na základe dohody spoločnosti a účastníka je možné cenu seminára zaplatiť vo výnimočných prípadoch aj v hotovosti v deň konania seminára do pokladne spoločnosti.

IV. Prihlásenie na seminár sa uskutočňuje riadnym vyplnením online prihlášky, emailom, telefonicky alebo zaslaním vyplnenej prihlášky poštou na adresu spoločnosti. Účastník je povinný prihlásiť sa na seminár najneskôr do termínu uzávierky prihlášok, ktorý je uvedený na pozvánke na seminár. Po termíne uzávierky prihlášok je prihlásenie na seminár možné len v prípade dostatočného počtu voľných miest a po následnom odsúhlasení prihlášky spoločnosťou Právne Vzdelávanie, s.r.o.. V takomto prípade sa vyrozumenie o účasti alebo neúčasti na seminári uskutoční telefonicky alebo emailom najneskôr 2 dni pred termínom konania semináru.

V. V prípade zrušenia účasti na seminári najneskôr 7 dní pred termínom konania semináru sa spoločnosť zaväzuje účastníkovi vrátiť už zaplatenú cenu semináru v plnej výške. V prípade zrušenia účasti na seminári v lehote kratšej ako 7 dní pred termínom konania alebo v prípade neúčasti na seminári sa zaplatená cena semináru nevracia. Na základe dohody účastníka a spoločnosti je možné zabezpečenie náhradníka.

VI. Spoločnosť Právne Vzdelávanie, s.r.o. si vyhradzuje právo seminár neuskutočniť ak po termíne uzávierky prihlášok bude počet prihlásených účastníkov semináru nižší ako 10. O tejto skutočnosti bude účastník riadne a včas vyrozumený a spoločnosť sa zaväzuje už zaplatenú cenu seminára v plnom rozsahu účastníkovi vrátiť v lehote 5 dní odo dňa, kedy došlo k zrušeniu seminára. Zároveň spoločnosť Právne Vzdelávanie, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu termínu konania semináru z dôvodu nepredvídaných a spoločnosťou nezavinených skutočností. Zmena termínu bude účastníkovi riadne a včas oznámená.

VII. Účastník seminára v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti súhlas na použitie jeho osobných údajov obsiahnutých v záväznej prihláške za účelom a v rozsahu potrebnom k spracúvaniu údajov spoločnosťou a následnému vystaveniu faktúry. Účastník seminára prehlasuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé. Spoločnosť Právne vzdelávanie, s.r.o. nespracúva a nezískava žiadne ďalšie údaje o klientoch okrem tých, ktoré sú uvedené na prihláške. Poskytnuté telefónne číslo účastníka resp. emailová adresa sú používané výlučne za účelom komunikácie medzi spoločnosťou a účastníkom. Poskytnuté údaje sú uložené na zabezpečenom mieste a nie sú poskytované žiadnym tretím osobám.

VIII. Každý registrovaný účastník je oprávnený požadovať, aby mu spoločnosť pravidelne zasielala informácie o jednotlivých seminároch ako aj je oprávnený takúto službu spoločnosti zrušiť a to odpoveďou na ktorúkoľvek zo zaslaných správ. V prípade, že sa účastník k zaslanej ponuke seminárov nevyjadrí, resp. sa na ktorýkoľvek seminár prihlási, má sa zato, že svoje právo na zasielanie informácii o jednotlivých seminároch si uplatnil.

IX. Všetky právne vzťahy medzi spoločnosťou a účastníkom vyplývajúce z ich zmluvného vzťahu, v týchto zmluvných podmienkach neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Uvedené zmluvné podmienky spoločnosti Právne Vzdelávanie, s.r.o. sú platné a účinné od 1. januára 2009