HOME ELEKTRONICKÝ PODPIS VZDELÁVANIE KONTAKT
Právne Vzdelávanie, s.r.o
O nás
Elektronický podpis
Naše služby
Cenník
Referencie
Kontakt

Zaručený elektronický podpis (ZEP) je prostriedok, ktorý vďaka, spravidla kryptografickým metódam, zaručuje v elektronickej komunikácii autenticitu dokumentu a identifikáciu autora, resp. odosielateľa. Rovnako zabezpečuje integritu podpísaného dokumentu a teda, že po jeho podpísaní nedošlo k žiadnej zmene ani poškodeniu. ZEP rozšírený o časovú pečiatku umožňuje preukázať aj presný čas a dátum podpísania dokumentu.

ZEP je v slovenskom právnom poriadku rovnocenný s overeným vlastnoručným podpisom a jeho využívanie je čoraz rozšírenejšie. Pre jeho používanie je nutné vlastniť kvalifikovaný certifikát, ktorý sa viaže na fyzickú osobu a ďalší súbor softvérových a hardvérových prostriedkov. Vydanie kvalifikovaných certifikátov zabezpečujú certifikačné autority pomocou registračných autorít, akou je aj naša spoločnosť.

Popularitu využívania zaručeného elektronického podpisu medzi právnikmi spôsobila skutočnosť, že pomocou ZEP možno robiť podania na registrové i všeobecné súdy, na daňové úrady i colnú správu, alebo správu katastra. V dohľadnej dobe sa na spustenie e-podateľne aj živnostenské úrady.

Okrem úspory času a práce, ktorú zaručený elektronický podpis prináša je rozhodujúca aj finančná otázka. V zmysle § 6 ods. 4 zákona č.71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatkoch za výpis z registra trestov : „Ak sa vo veciach týkajúcich sa obchodného registra celý návrh podáva elektronickými prostriedkami, je sadzba poplatku 50% z pevnej sumy stanovenej v sadzobníku.” To znamená, že súdne poplatky sa krátia na polovicu.

Krátenie poplatkov ma taktiež nemalý význam v katastrálnom konaní pri podávaní návrhov na zápis práv k nehnuteľnostiam, kde správny poplatok za vklad sa kráti na polovicu.

Súčasťou komplexnej služby je inštalácia potrebného softvéru a vygenerovania certifikátu priamo vo Vašom sídle, odovzdanie všetkého potrebného softvéru a hardvéru, nastavenie všetkých parametrov a zaškolenie pre komunikáciu so súdmi, obchodným registrom, katastrom, daňovým úradom (praktická ukážka podania na obchodný register, daňový úrad, súd) vrátane registrácie certifikátu na príslušnom orgáne štátnej správy. A tiež odovzdanie elektronických príručiek pre prácu so ZEP ako aj poskytovanie časovej pečiatky.

Celkový proces inštalácie a školenia trvajú cca do 3 hodín. Termín je predmetom dohody, tak aby obojstranne vyhovoval každému z nás. Vzhľadom k častej pracovnej zaneprázdnenosti klientov, je zavedenie možne uskutočniť aj počas voľných dní (t.j. soboty, výnimočne sviatky). Zaručený elektronický podpis je vždy viazaný na fyzickú osobu, nositeľ musí byť prítomný pri generovaní certifikátu a mať dva platné doklady (občiansky preukaz a napr. vodičský preukaz).

Zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V prípade Vašich otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.