Vitajte na internetovom portáli spoločnosti Právne vzdelávanie, s.r.o.
Právne ustanovenia

Tieto webové stránky neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Napriek tomu, že sa v maximálnej miere snažíme o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné, nepreberáme akúkoľvek právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na nich prezentované. Naša spoločnosť neposkytuje právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov. V prípade, že sú v rámci našej činnosti nami alebo našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti).

Informácie uvedené na internetových stránkach spoločnosti Právne Vzdelávanie, s.r.o. sú chránené autorským právom a právom autorom jednotlivých publikovaných textov podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon). Dokumenty prístupne na stiahnutie môžete využívať výlučne len na súkromné, nekomerčné účely, pričom ste povinný na týchto dokumentoch rešpektovať práva autora v súlade s vyššie uvedeným autorským zákonom. Stiahnuté alebo zverejnené informácie, texty alebo dokumenty nesmú byť bez súhlasu autora Vami upravované alebo akokoľvek menené.

Návštevníci týchto internetových stránok v prípade vyplnenia objednávok našich služieb môžu byť vyzvaný na poskytnutie údajov, ktoré v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov môžu mať charakter osobných údajov. Spoločnosť Právne Vzdelávanie, s.r.o. nespracúva a nezískava žiadne ďalšie údaje o klientoch okrem tých, ktoré sú uvedené na prihláške resp. objednávke.  Poskytnuté telefónne číslo účastníka resp. emailová adresa sú používané výlučne len za účelom komunikácie medzi spoločnosťou a návštevníkom tejto internetovej stránky resp. zákazníkom. Poskytnuté údaje sú uložené na zabezpečenom mieste a nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou zamestnancov spoločnosti za účelom spracovania a poskytnutia objednaných služieb.

Zmluvné podmienky účasti na seminári nájdete tu.

Právne Vzdelávanie, s.r.o.