Vitajte na internetovom portáli spoločnosti Právne vzdelávanie, s.r.o.
Aktuálne novinky:
 • 12.10.2011
 • Národná rada Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 13.9.2011 schválila rozsiahlu novelu zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá nadobudne účinnosť dňa 1.1.2012. Vzhľadom na aktuálnosť tejto témy, ako aj mimoriadne obsiahly rozsah tejto novely, pripravili sme pre Vás špeciálny odborný seminár na túto tému práve s jej autorom, JUDr. Martinom Maliarom, generálnym riaditeľom sekcie civilného práva na Ministerstve spravodlivosti SR. Novela je už podpísaná aj prezidentom SR. Viac o tomto seminári sa dozviete tu.

 • 15.6.2011
 • Na základe neustáleho zlepšovania našich služieb a prinášaní nových ponúk a výhod pre našich klientov, spoločnosť Právne Vzdelávanie, s.r.o. pristúpila k podpisu nových dodatkov zabezpečujúcich pre našich klientov možnosť objednať si vydanie ZEP platného na obdobie jedného, dvoch alebo aj troch rokov. Našich klientov takto odľahčíme od každoročnej administratívnej záťaže nevyhnutne spojenej s obnovou ZEP. Nový cenník si viet pozrieť tu.

 • 1.6.2011
 • Dňa 23.5.2011 prebehol v spoločnosti Právne Vzdelávanie, s.r.o. certifikačný audit výkonu a poskytovania služieb v rámci zaručeného elektronického podpisu vykonaný certifikačnou autoritou CA Disig Bratislava. Predmetom auditu bola najmä kontrola a dodržiavanie právnych predpisov v oblasti zaručeného elektronického podpisu a ochrany osobných údajov, kontrola vedomostí potrebných k vysokokvalitnému poskytovaniu služieb. Audit prebehol bez zistenia akýchkoľvek závažných nedostatkov a bez zásadných odporučaní týkajúcich sa poskytovanie služieb ZEP.

 • 15.02.2011
 • Spoločnosť Právne Vzdelávanie, s.r.o. v rámci svojich vzdelávacích aktivít pripravila pre svojich klientov, najmä advokátov, zamestnancov advokátskych kancelárii, podnikových právnikov ako aj zástupcov obchodných spoločností jednodňový seminár na aktuálnu tému : “Obchodné spoločnosti, obchodný register a súvisiaca súdna prax.” Školiteľom seminára bude uznávaný odborník v danej problematike, sudca Okresného súdu v Žiline pán JUDr. Jaroslav Macek. Miestom konania seminára je Bratislava, dátum 16.03.2011. Aj v rámci tejto prednášky máte možnosť získať zľavu vo výške 30 EUR na náš produkt FIRST CLASS pre zaručený elektronický podpis (celkové hardvérové a softvérové vybavenie, inštalácia priamo u Vás, školenie a pod.) Vašou účasťou na tomto seminári. Každý účastník pri prezencii na seminári obdrží od nás kupón s možnosťou uplatnenia uvedenej zľavy pri inštalácii zaručeného elektronického podpisu.

 • 13.04.2010
 • Spoločnosť Právne Vzdelávanie, s.r.o. v dôsledku zmeny cenovej politiky spoločnosti Ardaco, a.s., ktorá je tvorcom programu Q.sign 4.0, programu nevyhnutne potrebného na komunikáciu s obchodným registrom, katastrom, súdmi ako aj iným orgánmi štátnej správy, notármi, exekútormi, bola s účinnosťou od 5.11.2010 nútená zvýšiť cenu za svoje balíky ZEP, tak službu Economic ako aj službu FIRST CLASS. Cena programu Q.sign 4.0 sa oproti pôvodnej cene zvýšila o cca 65 EUR. Aj napriek takémuto zvýšeniu sa snažíme zachovať ZEP aj naďalej dostupným a celková cena o ktorú sme jednotlivé balíky zvýšili je v priemere 40 EUR. Viac info tu.

 • 13.04.2010
 • Spoločnosť Právne Vzdelávanie, s.r.o. v rámci svojich vzdelávacích aktivít pripravila pre svojich klientov, najmä advokátov, zamestnancov advokátskych kancelárii, podnikových právnikov ako aj zástupcov obchodných spoločností jednodňový seminár na aktuálnu tému : “Zodpovednosť za škodu a jej uplatnenie v súdnom konaní.” Školiteľom seminára bude uznávaný odborník v danej problematike, sudca Okresného súdu Bratislava I pán JUDr. Marek Števček, PhD. Miestom konania seminára je Bratislava, dátum 28.04.2010. Aj v rámci tejto prednášky máte možnosť získať zľavu vo výške 30 EUR na náš produkt FIRST CLASS pre zaručený elektronický podpis (celkové hardvérové a softvérové vybavenie, inštalácia priamo u Vás, školenie a pod.) Vašou účasťou na tomto seminári. Každý účastník pri prezencii na seminári obdrží od nás kupón s možnosťou uplatnenia uvedenej zľavy pri inštalácii zaručeného elektronického podpisu.

 • 15.03.2010
 • V súvislosti s mohutným rozvojom využitia zaručeného elektronického podpisu v praxi, najmä narastajúci počet podaní na obchodné súdy, súdy ako aj od začiatku marca aj na príslušné správy katastra, spoločnosť Právne Vzdelávanie, s.r.o. ako mobilná registračná autorita prináša pre tých z Vás, ktorý ešte zaručený elektronický podpis (ZEP) nepoužívajú, akciovú cenu na tento jedinečný produkt. Využite možnosť získať ZEP za cenu iba 410 EUR. V rámci tejto ceny naša spoločnosť poskytne kompletné softvérové a hardvérové vybavenie, inštaláciu priamo vo Vašom sídle, detailné praktické príručky, zaškolenie využitia ZEP vo vzťahu k súdom, obchodnému registru, katastru, daňovému úradu ako aj praktická ukážka zápisu novej s.r.o. pomocou ZEP, ďalej registráciu na potrebných portáloch vrátane registrácie nového certifikátu ako aj servis a poradenstvo k využívaniu ZEP počas jedného roku. V prípade Vášho záujmu nás prosím neváhajte kontaktovať.

 • 21.01.2010
 • Podstatnou poslednou zmenou v zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH okrem lehoty a dôvodov podávania súhrnného výkazu sa uložila povinnosť podávať súhrnný výkaz po 1.1.2010 len elektronický pomocou zaručeného elektronického podpisu. Naša spoločnosť, ako mobilná registračná autorita, vytvorila špeciálne pre Vás novú službu určenú najmä daňovým poradcom a účtovníkom. Uvedená služba zahŕňa vydanie zaručeného elektronického podpisu, inštalácia potrebného softvéru a hardvéru priamo vo Vašej kancelárii a školenie obsahom, ktorého je používania zaručeného elektronického podpisu v praxi s využitím vo vzťahu k daňovým úradom. Viac informácii nájdete tu.

 • 04.01.2010
 • Vážené obchodné spoločnosti, v prípade ak ste v lehote od 01.01.2009 do 31.12.2009 nestihli využiť zákonnú možnosť uskutočniť premenu základného imania a vkladov do spoločnosti zo slovenskej meny na menu euro, ponúkame Vám riešenie. Aj v roku 2010 vieme za Vás túto povinnosť splniť. Viac informácii nájdete v sekcii prepočet na euro.

 • 23.12.2009
 • Spoločnosť Právne Vzdelávanie, s.r.o. praje všetkým svojím klientom a obchodným partnerom príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný, úspešný nový rok 2010.

 • 12.11.2009
 • Vzhľadom na popularitu a rozšírenosť spoločnosti s ručením obmedzeným ako právnej formy obchodnej spoločnosti v rámci podnikanie v Slovenskej republike sme sa v rámci našej vzdelávacej činnosti rozhodli pripraviť pre všetkých konateľov spoločností s ručením obmedzeným, advokátov a advokátskych koncipientov, podnikových právnikov, daňových poradcov a všetkých vás prichádzajúcich do styku s konateľmi a spoločnosťami s ručením obmedzeným vzdelávacie podujatie obsahujúce praktické informácie z činnosti súdov v sporoch medzi konateľmi a spoločnosťami s.r.o., zodpovednosť konateľov s.r.o., práva a povinnosti konateľov a pod. Seminár sa uskutoční dňa 01. decembra 2009 s témou prednášky : Zodpovednosť konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným. Miestom konania bude Bratislava a prednášajúcim bude pán JUDr. Ladislav Duditš, sudca Krajského súdu v Košiciach a uznávaný odborník v danej problematike. Aj v rámci tejto prednášky máte možnosť získať zľavu vo výške 30 EUR na náš produkt FIRST CLASS pre zaručený elektronický podpis (celkové hardvérové a softvérové vybavenie, inštalácia priamo u Vás, školenie a pod.) Vašou účasťou na tomto seminári. Každý účastník pri prezencii na seminári obdrží od nás kupón s možnosťou uplatnenia uvedenej zľavy pri inštalácii zaručeného elektronického podpisu.

 • 15.10.2009
 • Spoločnosť Právne Vzdelávanie, s.r.o. v rámci svojich vzdelávacích aktivít pripravila pre svojich klientov, najmä advokátov, zamestnancov advokátskych kancelárii, podnikových právnikov ako aj zástupcov obchodných spoločností prichádzajúcich do styku s autorským právom seminár zaoberajúci sa problematikou inštitútov autorského práva s poukazom na praktické otázky a súdne rozhodnutia. Seminár sa uskutoční dňa 05. novembra 2009 s témou prednášky : Praktické otázky z oblasti autorského práva. Miestom konania bude Bratislava a prednášajúcim bude pán JUDr. Eduard Szattler, PhD., uznávaný odborník z oblasti právnej úpravy práv duševného vlastníctva. Aj v rámci tejto prednášky máte možnosť získať zľavu vo výške 30 EUR na náš produkt FIRST CLASS pre zaručený elektronický podpis (celkové hardvérové a softvérové vybavenie, inštalácia priamo u Vás, školenie a pod.) Vašou účasťou na tomto seminári. Každý účastník pri prezencii na seminári obdrží od nás kupón s možnosťou uplatnenia uvedenej zľavy pri inštalacii zaručeného elektronického podpisu.

 • 23.7.2009
 • V súvislosti s významnou novelou zákona č. 162/1995 Z.z. o o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), ktorou sa okrem iných významných zmien mení aj možnosť spôsobu podávania návrhu na zápis práv k nehnuteľnostiam a to aj prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu naša spoločnosť Právne Vzdelávanie, s.r.o. pripravila špeciálny seminár so zameraním sa predovšetkým na uvedené zmeny. Seminár s názvom Katastrálne konanie účinné od 1. septembra 2009 sa uskutoční dňa 7.9.2009 v Košiciach a dňa 11.9.2009 v Bratislave. Prednášajúcou bude pani Mgr. Marta Koprdová, pracovníčka legislativno-právneho odboru na Úrade geodézie, kartografie a katastra v Bratislave s bohatými prednašateľskými skúsenosťami. Naša spoločnosť Právne Vzdelávanie, s.r.o. okrem vzdelávacej činnosti pôsobí aj ako mobilná registračná autorita pre zaručený elektronický podpis. Vzhľadom na skutočnosť, že novelou katastrálneho zákona sa umožní od 1. septembra 2009 podávanie podaní na príslušnú správu katastra aj prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu (vrátane krátenie správneho poplatku o polovicu) prinášame pre Vás jedinečnú ponuku. Získajte zľavu vo výške 30 EUR na náš produkt FIRST CLASS pre zaručený elektronický podpis (celkové hardvérové a softvérové vybavenie, inštalácia priamo u Vás, školenie a pod.) Vašou účasťou na tomto seminári. Každý účastník pri prezencii na seminári obdrží od nás kupón s možnosťou uplatnenia uvedenej zľavy pri inštalacii zaručeného elektronického podpisu.

 • 17.7.2009
 • V zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov je potrebné prijať rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá možno za podmienok vymedzených týmto zákonom alebo osobitnými predpismi prijať najskôr v deň určenia konverzného kurzu, pričom toto rozhodnutie musí byť prijaté a všetky právne úkony príslušnej právnickej osoby, ktoré sú potrebné na uskutočnenie tohto rozhodnutia, musia byť vykonané najneskôr do jedného roka po dni zavedenia eura. Vzhľadom na skutočnosť, že do konca roka 2009 ostáva iba päť mesiacov a väčšina obchodných spoločností si stále túto zákonnú povinnosť ešte nesplnila, naša spoločnosť prichádza s ponukou služby uskutočnenia prepočtu základného imania a vkladov do základného imania zo slovenských korún na menu euro. Viac informácii o cene tejto služby a jej podmienkach nájdete tu.

 • 07.07.2009
 • Spoločnosť Právne Vzdelávanie, s.r.o., mobilná registračná autorita spoločnosti Disig, a.s. Bratislava vytvorila ako jediná na Slovensku špeciálne balíky služieb určené výlučne pre súdnych exekútorov a spĺňajúce ich základné potreby pri získaní zaručeného elektronického podpisu. Čítajte viac tu.

 • 02.07.2009
 • Národná rada Slovenskej republiky na svojej poslednej schôdzi prijala významnú novelu zákona č. 162/1995 Z.z. o o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), ktorou sa okrem iných významných zmien mení aj možnosť spôsobu podávania návrhu na zápis práv k nehnuteľnostiam a to aj prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu. Naviac výhodou podania návrhu podpísaného zaručeným elektronickým podpisom je skutočnosť, že správny poplatok za návrh sa kráti na polovicu. Viac informácií tu.

 • 05.06.2009
 • Zaručený elektronický podpis v spoločnosti Právne Vzdelávanie, s.r.o.  za jedinečnú cenu 450 EUR vrátane všetkých nákladov na hardvérové a softvérové vybavenie (certifikovaný bezpečnostný token, inštalačné a ovládací softvér SafeNet, softvér Q.sign 3.3 a pod.) ako aj školenie využitia zaručeného elektronického podpisu vo vzťahu k obchodnému registru, súdom a ostatným orgánom štátnej správy. Inštalácia a školenie priamo vo Vašom sídle v  čase Vám najviac vyhovujúcom, aj mimo pracovných dní. Pre viac informácii kliknite tu.

 • 29.04.2009
 • Spoločnosť Právne Vzdelávanie, s.r.o. sa s účinnosťou od 29.04.2009 mení registračnú autoritu a stáva sa zmluvným partnerom certifikačnej autority Disig, a.s. Bratislava. V rámci tejto spolupráce pre Vás spoločnosť Právne Vzdelávanie, s.r.o. zabezpečí komplexnú službu vydania a inštalácie kvalifikovaného zaručeného elektronického podpisu spolu s časovou pečiatkou poskytovanou v súčasnosti zdarma. Viac informácii nájdete sekcií elektronický podpis.

 • 15.01.2009
 • Spoločnosť Právne Vzdelávanie, s.r.o. úspešne ukončila rok 2008 v rámci ktorého pre svojich klientov zabezpečila viacero kvalitných seminárov z rôznych oblastí práva. Spokojnosť našich klientov je pre nás najväčšou odmenou za našu úspešnú činnosť. Viac informácii tu.